Chuyên Gia VÕ VĂN QUANG Là chuyên gia thương hiệu 20 năm giám đốc Marketing tại: Unilever, Heineken, Toshiba, Diana …

Chuyên Gia

VÕ VĂN QUANG

Là chuyên gia thương hiệu

20 năm giám đốc Marketing tại: Unilever, Heineken, Toshiba, Diana …