Chuyên gia

NGUYỄN CHÍ BÌNH

 

 

 

Tiến Sĩ Đại Học Brussels Liberty, Brussels Bỉ

Giám đốc Chiến lược và Kinh doanh Tập đoàn MAN Automoblie Asia Pacific LTD, Đức.

Nguyên là Phó Giám đốc Kinh doanh – Mercedes Benz Việt Nam

Nguyên là TPKD – Honda Việt Nam

Chuyên gia huấn luyện về phát triển con người, lãnh đạo, bán hàng …