Chuyên Gia NGUYỄN ĐĂNG NHẤT Đang là CEO Global Elite Consulting Corporation Đã từng là quản lý tại: Prudential, Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nật, Dutch Lady-Friesland Foods, URC, CMO Council APAC, Tradewind Asia, Heinz, v.v.  

Chuyên Gia

NGUYỄN

ĐĂNG NHẤT

Đang là CEO Global Elite Consulting Corporation

Đã từng là quản lý tại: Prudential, Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nật, Dutch Lady-Friesland Foods, URC, CMO Council APAC, Tradewind Asia, Heinz, v.v.